Regulamin

Regulamin Kulki.info z dnia 10.07.2014

Dział I – Wstęp
Art. 1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu Kulki.info.

Art. 2
Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Serwis.

Art. 3 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.

Dział II – Definicje
Art. 4
Pojęcia wymienione poniżej, należy rozumieć następująco:

Kulki.info/Serwis
serwis dostępny pod adresem internetowym Kulki.info.

Użytkownik
Osobka korzystająca, lub przebywająca w Serwisie Kulki.info

Komentarz/Wpis
Wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie.

Ban
Blokada dostępu nałożona na Użytkownika za złamanie postanowień Regulaminu.

Administrator
Osoby wskazane przez podmiot zarządzający Serwisem.

Regulamin
Niniejszy Regulamin

Dział III – Zasady korzystania z Serwisu
Art. 5
Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która wejdzie na Serwis.

Art. 6
Użytkownik Serwisu ma prawo do:
a. grania za darmo w umieszczone gry,
b. dodawania Komentarzy,
c. oceniania gier

Art. 7
Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione.
W szczególności niedozwolone jest:
a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
b. umieszczanie materiałów pornograficznych,
c. promowanie innych stron internetowych,
e. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Kulki.info. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
f. rozsyłanie spamu,
g. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.

Art. 8
Łamanie zasad Regulaminu może skutkować nałożeniem Bana na IP lub Cookie Użytkownika przez Administratora.

Dział IV – Materiały Użytkownika
Art. 9
Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Komentarze umieszczane w Serwisie,

Art. 10
Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Komentarzy. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Art. 11
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

Dział V – Postanowienia końcowe
Art. 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem Kulki.info/regulamin

Art. 13
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po wejściu na Serwis. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić Serwis.